VIP

สิทธิประโยชน์

  • ส่วนลดสินค้า 10%
  • ฟรีค่าบริการรายปี (รายแรก)
  • ฟรีโปรแกรมบริหารจัดการ (LOG VIEW)
  • กรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรใหม่ทดแทนในทุกกรณี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจสมัคร / สอบถามข้อมูล

โทร. 080-499-9014, 081-782-8841